Barbara Sukowa

Die abhandene Welt
12 monkeys
Hannah Ahrendt

players © Joachim Gern